top of page

SLEZSKÁ DIAKONIE PŘEDSTAVUJE PROJEKT
"PREVENCÍ K LEPŠÍMU ŽIVOTU

...PROTOŽE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ LÉČBA!NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ZŠ

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte naše lektory a objednejte si programy pro vaši školu.

děkujeme za váš zájem

Kontaktujte nás

NABÍZENÉ PROGRAMY:

tabulka 2024.png

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

CENA

 • 1 program = 2 vyučovací hodiny - 1200 Kč

 • v případě dotace cena úměrně snížena

 • cestovné - 5 Kč/1km (z Třince)

PROGRAM

 • vždy interaktivní s prvky zážitkové pedagogiky

 • po domluvě lze přizpůsobit věkové kategorii

 • spolupráce se školami POUZE v rámci komplexního preventivního programu

KONTAKT

 • Mgr. Šárka Klusová, programy v češtině

 • tel. +420 739 680 158

 • Mgr. Gabriela Gajdzica, programy v polštině

 • tel. +420 603 403 508

 • email.: prevence@slezskadiakonie.cz

DONÁTOŘI

 • město Třinec - podpora programů v Třinci a okolí (i spádové oblasti)

 • Moravskoslezský kraj - podpora programů v MSK

 • MŠMT - podpora všech programů

KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Na základě přehledu odborné literatury a praktických zkušeností s realizací preventivních programů jsme přesvědčeni o tom, že preventivní působení by mělo být systematické a dlouhodobé. Takové působení na škole umožňuje mnohem efektivnější a kvalitnější prevenci (např. buduje lepší kontakt a důvěru mezi lektory a cílovou skupinkou, umožňuje reagovat na změny potřeb a aktuální situaci cílové skupiny…)

Z těchto důvodů spolupracujeme pouze se školami, které se zapojí do Komplexního preventivního programu, který v sobě zahrnuje systematicky vypracovaný plán prevence pro všechny ročníky základní školy (nebo alespoň pro celý stupeň). Tento plán spoluvytváříme dle aktuálních potřeb školy spolu s metodikem prevence a zahrnuje vždy dvě (nebo tři) témata pro jeden ročník, přičemž první téma se zaměřuje na prevenci patologie ve vztazích ve třídě a rozvoj dobrého kolektivu, a druhé (případně i třetí) téma je změřeno na prevenci specifického rizikového chování.

Názorný příklad komplexního programu najdete ZDE.

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

1. Naše třída = prima parta

Vhodné pro 1. – 5. třídu

Jedná se o interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Program je svým obsahem přizpůsoben věkové kategorii i specifickým potřebám třídy. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

2. Být dobrým kamarádem

Vhodné pro 1. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, naučit se rozpoznat nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také i udržet tajemství a důvěru ostatních.

3. Sněhurka a sedm trpaslíků aneb sedm způsobů, jak se udržet fit

Vhodné pro 1. – 2. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zábavným způsobem snaží přiblížit žákům, co dělat, aby byli nejen zdraví, ale také i šťastní a spokojení. Program se zaměřuje na základy tělesné i duševní hygieny, ale také i na rozvoj dobrých povahových a intelektových vlastností.

4. Ve víru emocí

Vhodné pro 2. - 3 třídu

Tento interaktivní zážitkový program vezme děti na cestu objevování světa emocí. Emoce jsou v programu přirovnány k větru, který, stejně jako naše emoce, může mít různé podoby a síly - od bezvětří až po tornádo. Prostřednictvím zážitkových aktivit se děti naučí rozpoznávat různé druhy emocí a metody jejich regulace, aby negradovaly do ničivé vichřice. Rozvoj emocionální inteligence dětí vede k jejich většímu sebevědomí a sebeuvědomění a podporuje pozitivní vztahy. 

5. Kde končí legrace?

Vhodné pro 2. – 3. třídu

Tento interaktivní zážitkový program pomáhá dětem pochopit, že každý chápe legraci jinak. To, co je pro někoho ještě přijatelné, může být někomu jinému nepříjemné, a proto je velmi důležité umět si vymezit své hranice a upozornit na jejich překračování. Během programu probíhá nácvik vymezování se vůči nevhodnému chování kamarádů. Žáci se také dozvědí, kdy nevhodné chování přechází v šikanu a co mohou dělat, když se cítím šikanován nebo když vidím, že je šikanován někdo jiný.

 

6. Tady bydlím já :)

Vhodné pro 2. – 3. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci představí své tělo jako svůj domov, o který  musí pečovat  a kouření, energy drinky a nezdravé potraviny jako nebezpečí, které tento domov ničí.

7. Dobrodružství v online světě

Vhodné pro 2. - 3. třídu

Děti se společně s Karkulkou vydají na cestu virtuálním lesem, aby zjistily, jaká nebezpečí tam na ně mohou číhat, jak se jim mají vyhnout nebo jak by na ně měly správně reagovat. Cílem tohoto interaktivního zážitkového programu je naučit děti pohybovat se na internetu bezpečně a zodpovědně. Součástí besedy je multimediální zábavná prezentace.

8. Je prima být sám sebou

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Interaktivní zážitkový program, ve kterém se žáci zamýšlejí nad tím, co je prima na tom být klukem nebo holkou, jaké změny je čekají při dospívání a jak tyto změny přijmout. Program poukazuje také na nebezpečí, která na ně v období dospívání číhají a na to, jak s nimi naložit. (POZOR! program stále ve fázi tvorby, není možné ještě objednat)

9. Společně zvládneme víc

Vhodné pro 3. - 5. třídu

Interaktivní zážitkový program, který ukazuje, že každý žák je jedinečný a důležitý, a že svou vyjímečností může obohatit třídní kolektiv. Na druhou stranu program klade důraz na objevení hodnoty spolupráce, na rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně.

 

10. Kdo nepije, vyhraje!

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program, který pomáhá žákům uvědomit si negativní důsledky užívání alkoholu v různých oblastech života. V rámci soutěží si žáci vyzkouší, že alkohol často přináší do života prohru.

11. Dávej bacha!

Vhodné pro 2. třídu

Interaktivní zážitkový program, který poukazuje na rizikové jevy v běžném životě. Žáci společně prochází stezkou odvahy a hledají způsoby, jak se chovat v nebezpečných situacích ať už způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami. Součástí programu je také nácvik volání odborné pomoci.

12. Na vlnách online moře

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Interaktivní a zážitkový program, který poukazuje na různá nebezpečí, se kterými se žáci mohou potkat v online světě. Během programu mají možnost řešit různé konkrétní rizikové jevy a navrhovat možné reakce v těchto nebezpečných situacích.

13. Když to ve mně vře (aneb jak zvládat svou agresivitu)

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Vztek a agresivita bývají často součástí životů mnoha dětí, a proto by se měly naučit, jak s nimi zacházet. Pomocí jim může být tento interaktivní zážitkový program, jehož cílem je ukázat dětem, jak se mohou lépe vyrovnávat se svým strachem, hněvem a frustrací, a také zjistit, jak lze řešit konflikty s druhými konstruktivně.

 

14. Poselství kouřových signálů

Vhodné pro 3. - 5. třídu

Interaktivní zážitková beseda představuje základní příčiny kouření, šetrným způsobem poukazuje na rizika a nebezpečné následky kouření, pomáhá dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření.

 

15. (Ne) poslouchat se (ne) vyplatí

 

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Tento interaktivní zážitkový program se zaměřuje na zdravý vztah k autoritám, se kterými se žáci běžně setkávají (rodiče, učitelé, vedoucí kroužků, straší lidé). Cílem besedy je učit se kriticky myslet a nepodřizovat se autoritám i za cenu vlastního ublížení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si autorit vážili, ale uměli říci ne, pokud se akutorita chová špatně.  Žáci mají možnost prakticky si vyzkoušet své reakce a způsoby vymezení vůči autoritám v různých situacích.

16. Jak hořet a nezhasnout?!

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Současná doba znatelně ovlivněná následky virové pandemie a skutečnou hrozbou války znamená pro mnohé děti výzvy týkající se zvládání stresu, který plyne z dlouhodobého ohrožení a narušení základních jistot. Proto jsme připravili interaktivní zážitkový program, který se zaměřuje na posílení a ochranu duševního zdraví.

 

17. Když vztahy bolí (šikana)

Vhodné pro 5. - 7. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zaměřuje na to, co je to šikana, co člověka bolí, jak se cítí ponižovaný a ponižující, jak se pozná šikana, jaké jsou způsoby ubližování (šikany), kde k ubližování (šikaně) dochází, kde hledat pomoc. Žáci jsou povzbuzeni ke snaze budovat dobrý kolektiv a zdravou asertivitu jako možnou obranu proti šikaně.

 

18. Třída plná pohody

Vhodné pro 6. – 9. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskuzi, k vytváření vlastních postojů a názorů a k osvojení si pozitivních hodnot a vlastností. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

 

19. (Ne) bezpečný internet

Vhodné pro 6. - 7. třídu

Tento multimediální preventivní program se věnuje mnohým rizikovým jevům, kterým jsou uživatelé internetu vystaveni. V programu jsou zahrnuta následující témata – lži a nepravdy na internetu, kyberšikana, kybergrooming, sexting, negativní dopady facebooku a sociálních sítí, ale také problematika počítačových her. Žáci jsou vedeni k tomu, aby internetová rizika neignorovali, ale aby se drželi zdravých pravidel, která je mají chránit. Beseda je velice obsáhlá, proto je možné (po osobní dohodě s lektorem) zaměřit se intenzivněji a detailněji pouze na některá ze zmíněných rizik.

 

20. Mám to pod kontrolou?!?

Vhodné pro 8. - 9. třídu

​Interaktivní zážitkový program se zaměřuje na problematiku závislosti, jejího vzniku a následků. Poukazuje na rizika spojená především s látkovými závislostmi, především se poukazuje na rizika častého užívání léků (léková toxikománie), na rizika a negativní následky užívání alkoholu a marihuany. 

 

21. Jiný  neznamená divný

Vhodné pro 7. - 9. třídu

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, vzbuzují xenofobii, stupňují napětí, nesou nebezpečí konfliktu. Na druhé straně vedou k pocitu nadřazenosti, v extrému i k projevům rasismu. Interaktivní zážitková beseda se zaměřuje na důležitost života bez předsudků a poukazuje na jedinečnost každého člověka.

 

22. Až do dna nebo až na dno?!?

Vhodné pro 7. - 9. třídu

Alkohol se pro děti a mladé lidi stále více stává běžným společníkem, který jim pomáhá zahnat nudu, rozproudit krev, ale také zahnat strach a zahlušit smutek. Interaktivní zážitková beseda poukazuje na důsledky, které s sebou tento společník do života přináší, a to jak v oblasti tělesné, tak i duševní a sociální. V rámci programu si žáci ujasňují svůj postoj k alkoholu, trénují odmítací techniky, ale také se zamýšlí nad svými životními hodnotami.

 

23. Když se dívám na sebe

Vhodné pro 7. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program je zaměřen především na zdůraznění hodnoty a jedinečnosti každého člověka. Poukazuje také na nejčastější formy poruch příjmu potravy, jejich projevy, varovné signály a důsledky této poruchy. Hlavním cílem není informovat o poruchách, ale ukázat na hlubší kořeny problému, které spočívají v oblasti identity a sebepřijetí, a nastínit možná řešení.

 

24. Poznejme se(x)!

Vhodné pro 9. třídu

Jak budovat hluboké láskyplné vztahy? Jaké místo má ve vztahu sex? Jaká jsou rizika sexuálního života? Jak se chránit před negativními následky sexu? Nejen na tyto otázky hledáme společně se žáky odpovědi v rámci interaktivní zážitkové besedy.

 

25. Láskyplné vztahy

Vhodné pro 8. - 9. třídu

Beseda je určena všem, kteří chtějí prožívat ve svých vztazích skutečné naplnění a hluboké porozumění. Společně se žáky zkoumáme, jak nemít v životě pouze vztahy jako "kaluže", ale jak mít vztahy podobné studnám - hluboké a životodárné. Program se zaměřuje na koncept pět různých způsobů projevů lásky a náklonnosti, jejichž znalost a pochopení jsou klíčové pro to, aby se vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým (kvalitní prevence patologických vztahů). Beseda není zaměřena pouze na vztah mezi dívkou a chlapcem, ale uvedené poznatky aplikuje do všech důležitých vztahů, které se v tomto období objevují v jejich životě (rodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci, učitelé).

26. Udělejme svět lepší (Komenský 2020) – dvě alternativy

​Vhodné pro 4. – 6. třídu a 7. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program, který na životě a díle J. A. Komenského poukazuje na to, jak se vyrovnávat s těžkostmi. Hlavním cílem programu je předat Komenského myšlenku, že každý člověk je zodpovědný za to, aby byl svět lepším místem. Žáci provádí nácvik pozitivního myšlení a pohledu na svět, ale také mají příležitost zamyslet se nad tím, co každý z nich může konkrétně udělat proto, aby jim spolu ve třídě bylo lépe.

27. Jak hořet a nevyhořet?!

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Duševní zdraví je plamínkem, který vnáší světlo do našich životů. Současná doba přináší příliš mnoho negativních vlivů a stresových faktorů (pandemie, válka, internet...), které tento plamen ohrožují. Interaktivní zážitkový program pomáhá pochopit, co je dobré dělat, aby plamen nezhasnul, jak "přikládat", aby nádherně hořel, ale také, jak si dělat zásoby paliva na krizová období.

 

 

 

Programy
Zpětná vazba

JAK BYSTE ZHODNOTILI NÁŠ PROGRAM?
ZDE ZANECHTE VZKAZ:

LEKTOŘI

33cb9864-0503-4fa6-ac6b-10f7a8a28964.jpg
kačka.jpg

Šárka Klusová

Gabriela Gajdzica

Kateřina Plachtová

V rámci primární prevence se zaměřuje především na témata týkající se mezilidských vztahů a vnímání vlastní hodnoty. Ráda vede také programy týkající se duševního zdraví.

"Práci na školách vnímám jako příležitost projevit zájem o děti a mladé lidi. Snažíme se dát jim najevo, že nám na nich záleží, a že jsme tady pro ně. Není nám jedno, jak žijí a kam směřují, a proto jim dáváme příležitost srovnat si své hodnoty a zaujmout zdravé postoje."

Jako lektorka primární prevence ve Slezské diakonii se zaměřuje na programy ve školách s polským jazykem vyučovacím. Mimo práci se věnuje mladším školním dětem na nedělních besídkách při SCEAV Návsí a v létě se podílí na organizaci dětských táborů a pobytů.
"Na programech primární prevence mě baví pozorovat, jak děti přemýšlí a co si myslí, protože děti jsou mnohem chytřejší, než si my dospělí občas dokážeme přiznat."

Přestože lektorství nebylo jejím původním zaměřením, pro mládež jí srdce hoří již dlouhá léta. V rámci svého volného času se věnuje mladým ve věku 13-20 let ve sboru SCEAV v Písku u Jablunkova na úrovni skupinové při pravidelných setkáních nebo týdenních pobytech, ale také na úrovni individuální. 

"Na práci se žáky během preventivních programů mám ráda chvíle, kdy se žáci ponoří do programu spolu s námi a můžu pozorovat, jak nad probíraným tématem přemýšlí." 

Lektoři
sponzoři

PROGRAM PODPORUJÍ :

ministestvo_skolstvi_logo-00.jpg
logo.png
logo třinec.jpg
bottom of page