top of page

SLEZSKÁ DIAKONIE PŘEDSTAVUJE PROJEKT
"PREVENCÍ K LEPŠÍMU ŽIVOTU

...PROTOŽE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ LÉČBA!NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ZŠ

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte naše lektory a objednejte si programy pro vaši školu.

děkujeme za váš zájem

Kontaktujte nás

NABÍZENÉ PROGRAMY:

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

tabulka 22-23.png

CENA

 • 1 program = 2 vyučovací hodiny - 1200 Kč

 • v případě dotace cena úměrně snížena

 • cestovné - 5 Kč/1km (z Třince)

PROGRAM

 • vždy interaktivní s prvky zážitkové pedagogiky

 • po domluvě lze přizpůsobit věkové kategorii

 • spolupráce se školami POUZE v rámci komplexního preventivního programu

KONTAKT

 • Mgr. Šárka Klusová, programy v češtině

 • tel. +420 739 680 158

 • Mgr. Gabriela Gajdzica, programy v polštině

 • tel. +420 603 403 508

 • email.: prevence @slezskadiakonie.cz

DONÁTOŘI

 • město Třinec - podpora programů v Třinci a okolí (i spádové oblasti)

 • Moravskoslezský kraj - podpora programů v MSK

 • MŠMT - podpora všech programů

KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Na základě přehledu odborné literatury a praktických zkušeností s realizací preventivních programů jsme přesvědčeni o tom, že preventivní působení by mělo být systematické a dlouhodobé. Takové působení na škole umožňuje mnohem efektivnější a kvalitnější prevenci (např. buduje lepší kontakt a důvěru mezi lektory a cílovou skupinkou, umožňuje reagovat na změny potřeb a aktuální situaci cílové skupiny…)

Z těchto důvodů spolupracujeme pouze se školami, které se zapojí do Komplexního preventivního programu, který v sobě zahrnuje systematicky vypracovaný plán prevence pro všechny ročníky základní školy (nebo alespoň pro celý stupeň). Tento plán spoluvytváříme dle aktuálních potřeb školy spolu s metodikem prevence a zahrnuje vždy dvě (nebo tři) témata pro jeden ročník, přičemž první téma se zaměřuje na prevenci patologie ve vztazích ve třídě a rozvoj dobrého kolektivu, a druhé (případně i třetí) téma je změřeno na prevenci specifického rizikového chování.

Názorný příklad komplexního programu najdete ZDE.

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

1. Naše třída = prima parta

Vhodné pro 1. – 5. třídu

Jedná se o interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Program je svým obsahem přizpůsoben věkové kategorii i specifickým potřebám třídy. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

2. Být dobrým kamarádem

Vhodné pro 1. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, naučit se rozpoznat nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také i udržet tajemství a důvěru ostatních.

 

3. Kde končí legrace?

Vhodné pro 1. – 3. třídu

Tento interaktivní zážitkový program pomáhá dětem pochopit, že každý chápe legraci jinak. To, co je pro někoho ještě přijatelné, může být někomu jinému nepříjemné, a proto je velmi důležité umět si vymezit své hranice a upozornit na jejich překračování. Během programu probíhá nácvik vymezování se vůči nevhodnému chování kamarádů. Žáci se také dozvědí, kdy nevhodné chování přechází v šikanu a co mohou dělat, když se cítím šikanován nebo když vidím, že je šikanován někdo jiný.

 

4. Sněhurka a sedm trpaslíků aneb sedm způsobů, jak se udržet fit

Vhodné pro 1. – 2. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zábavným způsobem snaží přiblížit žákům, co dělat, aby byli nejen zdraví, ale také i šťastní a spokojení. Program se zaměřuje na základy tělesné i duševní hygieny, ale také i na rozvoj dobrých povahových a intelektových vlastností.

 

5. Tady bydlím já :)

Vhodné pro 2. – 3. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci představí své tělo jako svůj domov, o který  musí pečovat  a kouření, energy drinky a nezdravé potraviny jako nebezpečí, které tento domov ničí.

6. Dobrodružství v online světě

Vhodné pro 2. - 3. třídu

Děti se společně s Karkulkou vydají na cestu virtuálním lesem, aby zjistily, jaká nebezpečí tam na ně mohou číhat, jak se jim mají vyhnout nebo jak by na ně měly správně reagovat. Cílem tohoto interaktivního zážitkového programu je naučit děti pohybovat se na internetu bezpečně a zodpovědně. Součástí besedy je multimediální zábavná prezentace.

7. Společně to zvládneme!

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Interaktivní zážitkový program, ve kterém si žáci uvědomí, že i když jsou každý jiný, společně toho zvládnou více. Program je zaměřen na rozvoj empatie, spolupráce a prosociálnosti.

8. Kdo nepije, vyhraje!

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program, který pomáhá žákům uvědomit si negativní důsledky užívání alkoholu v různých oblastech života. V rámci soutěží si žáci vyzkouší, že alkohol často přináší do života prohru.

9. Dávej bacha!

Vhodné pro 2. – 3. třídu

Interaktivní zážitkový program, který poukazuje na rizikové jevy v běžném životě. Žáci společně prochází stezkou odvahy a hledají způsoby, jak se chovat v nebezpečných situacích ať už způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami. Součástí programu je také nácvik volání odborné pomoci.

10. Na vlnách online moře

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Interaktivní a zážitkový program, který poukazuje na různá nebezpečí, se kterými se žáci mohou potkat v online světě. Během programu mají možnost řešit různé konkrétní rizikové jevy a navrhovat možné reakce v těchto nebezpečných situacích.

11. Když to ve mně vře (aneb jak zvládat svou agresivitu)

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Vztek a agresivita bývají často součástí životů mnoha dětí, a proto by se měly naučit, jak s nimi zacházet. Pomocí jim může být tento interaktivní zážitkový program, jehož cílem je ukázat dětem, jak se mohou lépe vyrovnávat se svým strachem, hněvem a frustrací, a také zjistit, jak lze řešit konflikty s druhými konstruktivně.

 

12. Poselství kouřových signálů

Vhodné pro 3. - 5. třídu

Interaktivní zážitková beseda představuje základní příčiny kouření, šetrným způsobem poukazuje na rizika a nebezpečné následky kouření, pomáhá dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření.

13. Aby učení nebylo mučení (aneb jak se naučit se učit)

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého účastníci získají motivaci a výbavu ke zdravému řešení problémů, které pramení z obtíží s učením se.

14. (Ne) poslouchat se (ne) vyplatí

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Tento interaktivní zážitkový program se zaměřuje na zdravý vztah k autoritám, se kterými se žáci běžně setkávají (rodiče, učitelé, vedoucí kroužků, straší lidé). Cílem besedy je učit se kriticky myslet a nepodřizovat se autoritám i za cenu vlastního ublížení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si autorit vážili, ale uměli říci ne, pokud se akutorita chová špatně.  Žáci mají možnost prakticky si vyzkoušet své reakce a způsoby vymezení vůči autoritám v různých situacích.

15. Jak hořet a nezhasnout?!

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Současná doba znatelně ovlivněná následky virové pandemie a skutečnou hrozbou války znamená pro mnohé děti výzvy týkající se zvládání stresu, který plyne z dlouhodobého ohrožení a narušení základních jistot. Proto jsme připravili interaktivní zážitkový program, který se zaměřuje na posílení a ochranu duševního zdraví.

 

16. Když vztahy bolí (šikana)

Vhodné pro 5. - 7. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zaměřuje na to, co je to šikana, co člověka bolí, jak se cítí ponižovaný a ponižující, jak se pozná šikana, jaké jsou způsoby ubližování (šikany), kde k ubližování (šikaně) dochází, kde hledat pomoc. Žáci jsou povzbuzeni ke snaze budovat dobrý kolektiv a zdravou asertivitu jako možnou obranu proti šikaně.

 

17. Třída plná pohody

Vhodné pro 6. – 9. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskuzi, k vytváření vlastních postojů a názorů a k osvojení si pozitivních hodnot a vlastností. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

 

18. (Ne) bezpečný internet

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Tento multimediální preventivní program se věnuje mnohým rizikovým jevům, kterým jsou uživatelé internetu vystaveni. V programu jsou zahrnuta následující témata – lži a nepravdy na internetu, kyberšikana, kybergrooming, sexting, negativní dopady facebooku a sociálních sítí, ale také problematika počítačových her. Žáci jsou vedeni k tomu, aby internetová rizika neignorovali, ale aby se drželi zdravých pravidel, která je mají chránit. Beseda je velice obsáhlá, proto je možné (po osobní dohodě s lektorem) zaměřit se intenzivněji a detailněji pouze na některá ze zmíněných rizik.

 

19. Mám to pod kontrolou?!?

Vhodné pro 8. - 9. třídu

​Interaktivní zážitkový program se zaměřuje na problematiku závislosti, jejího vzniku a následků. Poukazuje na riziko častého užívání léků (léková toxikománie), konzumaci energetických nápojů, užívání anabolik a jiných návykových látek.

 

20. Jiný  neznamená divný

Vhodné pro 7. - 9. třídu

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, vzbuzují xenofobii, stupňují napětí, nesou nebezpečí konfliktu. Na druhé straně vedou k pocitu nadřazenosti, v extrému i k projevům rasismu. Interaktivní zážitková beseda se zaměřuje na důležitost života bez předsudků a poukazuje na jedinečnost každého člověka.

 

21. Až do dna nebo až na dno?!?

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Alkohol se pro děti a mladé lidi stále více stává běžným společníkem, který jim pomáhá zahnat nudu, rozproudit krev, ale také zahnat strach a zahlušit smutek. Interaktivní zážitková beseda poukazuje na důsledky, které s sebou tento společník do života přináší, a to jak v oblasti tělesné, tak i duševní a sociální. V rámci programu si žáci ujasňují svůj postoj k alkoholu, trénují odmítací techniky, ale také se zamýšlí nad svými životními hodnotami.

 

22. Poruchy příjmu potravy

Vhodné pro 7. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program je zaměřen především na zdůraznění hodnoty a jedinečnosti každého člověka.   Poukazuje také na nejčastější formy poruch příjmu potravy, jejich projevy, varovné signály a důsledky této poruchy. Hlavním cílem není informovat o problému, ale ukázat na hlubší kořeny problému, které spočívají v oblasti identity a sebepřijetí, a nastínit možná řešení.

 

23. Poznejme se(x)!

Vhodné pro 8. - 9. třídu

Jak budovat hluboké láskyplné vztahy? Jaké místo má ve vztahu sex? Jaká jsou rizika sexuálního života? Jak se chránit před negativními následky sexu? Nejen na tyto otázky hledáme společně se žáky odpovědi v rámci interaktivní zážitkové besedy.

 

24. Láskyplné vztahy

Vhodné pro 8. - 9. třídu

Beseda je určena všem, kteří chtějí prožívat ve svých vztazích skutečné naplnění a hluboké porozumění. Společně se žáky zkoumáme, jak nemít v životě pouze vztahy jako "kaluže", ale jak mít vztahy podobné studnám - hluboké a životodárné. Program se zaměřuje na koncept pět různých způsobů projevů lásky a náklonnosti, jejichž znalost a pochopení jsou klíčové pro to, aby se vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým (kvalitní prevence patologických vztahů). Beseda není zaměřena pouze na vztah mezi dívkou a chlapcem, ale uvedené poznatky aplikuje do všech důležitých vztahů, které se v tomto období objevují v jejich životě (rodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci, učitelé).

25. Udělejme svět lepší (Komenský 2020) – dvě alternativy

​Vhodné pro 4. – 6. třídu a 7. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program, který na životě a díle J. A. Komenského poukazuje na to, jak se vyrovnávat s těžkostmi. Hlavním cílem programu je předat Komenského myšlenku, že každý člověk je zodpovědný za to, aby byl svět lepším místem. V programu žáci reflektují třídní klima a společně hledají způsoby, co mohou udělat proto, aby jim spolu ve třídě bylo lépe

 

26. Jak hořet a nevyhořet?!

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Duševní zdraví je plamínkem, který vnáší světlo do našich životů. Současná doba přináší příliš mnoho negativních vlivů a stresových faktorů (pandemie, válka, internet...), které tento plamen ohrožují. Interaktivní zážitkový program pomáhá pochopit, co je dobré dělat, aby plamen nezhasnul, jak "přikládat", aby nádherně hořel, ale také, jak si dělat zásoby paliva na krizová období.

 

 

 

Programy
Zpětná vazba

JAK BYSTE ZHODNOTILI NAŠI PŘEDNÁŠKU?

ZDE ZANECHTE VZKAZ:

LEKTOŘI

33cb9864-0503-4fa6-ac6b-10f7a8a28964.jpg

Šárka Klusová

Mgr. Šárka Klusová, 1977

Absolventka Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, obor učitelství 2.stupně ZŠ - matematika a křesťanská výchova. V minulých letech působila jako učitelka anglického jazyka na ZŠ a jako lektorka anglického jazyka v soukromé jazykové škole. V současné době pracuje ve Slezské diakonii jako lektor a  koordinátor projektu Primární prevence pro Třinecko, Těšínsko a Frýdecko. Má čtyři dospívající děti. Společně se svým manželem vede kurzy přípravy na manželství a přednáší na témata týkající se výchovy dětí. V rámci primární prevence se zaměřuje především na žáky základních škol. Jsou jí blízká především témata týkající se mezilidských vztahů a vnímání vlastní hodnoty. Ráda přednáší také o nástrahách a nebezpečích internetu.

Gabriela Gajdzica

Mgr. Gabriela Gajdzica, 1991

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v oboru Anglický jazyk a literatura a Polský jazyk a literatura. Jako lektorka primární prevence ve Slezské diakonii se zaměřuje na programy ve školách s polským jazykem vyučovacím. Mimo práci se věnuje mladším školním dětem na nedělních besídkách při SCEAV Návsí a v létě se podílí na organizaci anglických táborů pro teenagery. Na programech primární prevence ji baví vidět, jak děti přemýšlí a co si myslí, protože děti jsou mnohem chytřejší, než si my dospělí občas dokážeme přiznat.

Lektoři
sponzoři

PROGRAM PODPORUJÍ :

ministestvo_skolstvi_logo-00.jpg
logo.png
logo třinec.jpg
bottom of page