SLEZSKÁ DIAKONIE PŘEDSTAVUJE PROJEKT

"PREVENCÍ K LEPŠÍMU ŽIVOTU

...PROTOŽE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ LÉČBA!

NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ZŠ

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte naše lektory a objednejte si programy pro vaši školu.

děkujeme za váš zájem

 

NABÍZENÉ PROGRAMY:

1. Naše programy jsou organizovány za podpory města Třinec, Moravskoslezského kraje a Ministerstva školství a tělovýchovy.

Spolupracujeme také s organizací ACET ČR, z. s., která nás metodicky vedla a inspirovala při vytváření našich programů.

2. Všechny besedy jsou interaktivní. Doporučení vhodnosti pro jednotlivé ročníky je orientační; některé programy je možné po domluvě přizpůsobit i pro jiné věkové kategorie.

3. Není-li uvedeno jinak, všechny programy trvají 90 min.,

tj. 2 vyuč. hod. CENA za program je 1000,-.

Za každý výjezd účtujeme také cestovné 5Kč/1km (z Třince).

 

4. Školám, které jsme doposud nenavštívili, nabízíme jednu ukázkovou lekci zdarma (dle vlastního výběru). Platba za cestovné zůstává. Pro více informací nás kontaktujte.

 

5. V případě vážného zájmu vyplňte objednávkový formulář, který odešlete na adresu prevence@slezskadiakonie.cz.

6. Pokud máte nějaké dotazy, můžete se na nás obrátit na koordinátorku projektu Šárku Klusovou na tel. čísle +420 739 680 158.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Na základě přehledu odborné literatury a praktických zkušeností s realizací preventivních programů jsme přesvědčeni o tom, že preventivní působení by mělo být systematické a dlouhodobé. Takové působení na škole umožňuje mnohem efektivnější a kvalitnější prevenci (např. buduje lepší kontakt a důvěru mezi lektory a cílovou skupinkou, umožňuje reagovat na změny potřeb a aktuální situaci cílové skupiny…)

Doporučujeme vám proto možnost zapojení do Komplexního preventivního programu, který v sobě zahrnuje systematicky vypracovaný plán prevence pro všechny ročníky základní školy. Tento plán spoluvytváříme dle aktuálních potřeb školy spolu s metodikem prevence a zahrnuje vždy dvě (nebo tři) témata pro jeden ročník, přičemž první téma se zaměřuje na prevenci patologie ve vztazích ve třídě a rozvoj dobrého kolektivu, a druhé (případně i třetí) téma je změřeno na prevenci specifického rizikového chování. Názorný příklad komplexního programu najdete ZDE.

V rámci spolupráce upřednostňujeme školy, které se zapojí do Komplexního preventivního programu.

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

1. Naše třída = prima parta

Vhodné pro 1. – 5. třídu

Jedná se o interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Program je svým obsahem přizpůsoben věkové kategorii i specifickým potřebám třídy. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

2. Být dobrým kamarádem

Vhodné pro 1. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, naučit se rozpoznat nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také i udržet tajemství a důvěru ostatních.

 

3. Kde končí legrace?

Vhodné pro 1. – 2. třídu

Tento interaktivní zážitkový program pomáhá dětem pochopit, že každý chápe legraci jinak. To, co je pro někoho ještě přijatelné, může být někomu jinému nepříjemné, a proto je velmi důležité umět si vymezit své hranice a upozornit na jejich překračování. Během programu probíhá nácvik vymezování se vůči nevhodnému chování kamarádů. Žáci se také dozvědí, kdy nevhodné chování přechází v šikanu a co mohou dělat, když se cítím šikanován nebo když vidím, že je šikanován někdo jiný.

 

4. Sněhurka a sedm trpaslíků aneb sedm způsobů, jak se udržet fit

Vhodné pro 1. – 3. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zábavným způsobem snaží přiblížit žákům, co dělat, aby byli nejen zdraví, ale také i šťastní a spokojení. Program se zaměřuje na základy tělesné i duševní hygieny, ale také i na rozvoj dobrých povahových a intelektových vlastností.

 

5. Tady bydlím já :)

Vhodné pro 2. – 3. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci představí své tělo jako svůj domov, o který  musí pečovat  a kouření, energy drinky a nezdravé potraviny jako nebezpečí, které tento domov ničí.

6. Dobrodružství v online světě

Vhodné pro 2. - 3. třídu

Děti se společně s Karkulkou vydají na cestu virtuálním lesem, aby zjistily, jaká nebezpečí tam na ně mohou číhat, jak se jim mají vyhnout nebo jak by na ně měly správně reagovat. Cílem tohoto interaktivního zážitkového programu je naučit děti pohybovat se na internetu bezpečně a zodpovědně. Součástí besedy je multimediální zábavná prezentace.

7. Společně to zvládneme!

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program, ve kterém si žáci uvědomí, že i když jsou každý jiný, společně toho zvládnou více. Program je zaměřen na rozvoj empatie, spolupráce a prosociálnosti.

8. Kdo nepije, vyhraje!

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program, který pomáhá žákům uvědomit si negativní důsledky užívání alkoholu v různých oblastech života. V rámci soutěží si žáci vyzkouší, že alkohol často přináší do života prohru.

9. Dávej bacha!

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program, který poukazuje na rizikové jevy v běžném životě. Žáci společně prochází stezkou odvahy a hledají způsoby, jak se chovat v nebezpečných situacích ať už způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami. Součástí programu je také nácvik volání odborné pomoci.

10. Plavba po online moři

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Interaktivní a zážitkový program, který poukazuje na různá nebezpečí, se kterými se žáci mohou potkat v online světě. Během programu mají možnost řešit různé konkrétní rizikové jevy a navrhovat možné reakce v těchto nebezpečných situacích.

11. Když to ve mně vře (aneb jak zvládat svou agresivitu)

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Vztek a agresivita bývají často součástí životů mnoha dětí, a proto by se měly naučit, jak s nimi zacházet. Pomocí jim může být tento interaktivní zážitkový program, jehož cílem je ukázat dětem, jak se mohou lépe vyrovnávat se svým strachem, hněvem a frustrací, a také zjistit, jak lze řešit konflikty s druhými konstruktivně.

 

12. Poselství kouřových signálů

Vhodné pro 3. - 5. třídu

Interaktivní zážitková beseda představuje základní příčiny kouření, šetrným způsobem poukazuje na rizika a nebezpečné následky kouření, pomáhá dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření.

13. Aby učení nebylo mučení (aneb jak se naučit se učit)

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého účastníci získají motivaci a výbavu ke zdravému řešení problémů, které pramení z obtíží s učením se.

14. (Ne) poslouchat se (ne) vyplatí

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Tento interaktivní zážitkový program se zaměřuje na zdravý vztah k autoritám, se kterými se žáci běžně setkávají (rodiče, učitelé, vedoucí kroužků, straší lidé). Cílem besedy je učit se kriticky myslet a nepodřizovat se autoritám i za cenu vlastního ublížení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si autorit vážili, ale uměli říci ne, pokud se akutorita chová špatně.  Žáci mají možnost prakticky si vyzkoušet své reakce a způsoby vymezení vůči autoritám v různých situacích.

 

 15. Staleté kořeny – dvě alternativy

Vhodné pro 4. – 6. třídu a 7. - 9. třídu

Tento interaktivní zážitkový program má dvě verze přizpůsobené věkovým kategoriím žáků. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní a osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory v našich dějinách. Program naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

16. Když vztahy bolí (šikana)

Vhodné pro 5. - 7. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zaměřuje na to, co je to šikana, co člověka bolí, jak se cítí ponižovaný a ponižující, jak se pozná šikana, jaké jsou způsoby ubližování (šikany), kde k ubližování (šikaně) dochází, kde hledat pomoc. Žáci jsou povzbuzeni ke snaze budovat dobrý kolektiv a zdravou asertivitu jako možnou obranu proti šikaně.

 

17. Třída plná pohody

Vhodné pro 6. – 9. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskuzi, k vytváření vlastních postojů a názorů a k osvojení si pozitivních hodnot a vlastností. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

 

18. (Ne) bezpečný internet

Vhodné pro 5. - 9. třídu

Tento multimediální preventivní program se věnuje mnohým rizikovým jevům, kterým jsou uživatelé internetu vystaveni. V programu jsou zahrnuta následující témata – lži a nepravdy na internetu, kyberšikana, kybergrooming, sexting, negativní dopady facebooku a sociálních sítí, ale také problematika počítačových her. Žáci jsou vedeni k tomu, aby internetová rizika neignorovali, ale aby se drželi zdravých pravidel, která je mají chránit. Beseda je velice obsáhlá, proto je možné (po osobní dohodě s lektorem) zaměřit se intenzivněji a detailněji pouze na některá ze zmíněných rizik.

 

19. Mám to pod kontrolou?!?

Vhodné pro 7. - 9. třídu

​Interaktivní zážitkový program se zaměřuje na problematiku závislosti, jejího vzniku a následků. Poukazuje na riziko častého užívání léků (léková toxikománie), konzumaci energetických nápojů, užívání anabolik a jiných návykových látek.

 

20. Jiný  neznamená divný

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, vzbuzují xenofobii, stupňují napětí, nesou nebezpečí konfliktu. Na druhé straně vedou k pocitu nadřazenosti, v extrému i k projevům rasismu. Interaktivní zážitková beseda se zaměřuje na důležitost života bez předsudků a poukazuje na jedinečnost každého člověka.

 

21. Až do dna nebo až na dno?!?

Vhodné pro 5. - 9. třídu

Alkohol se pro děti a mladé lidi stále více stává běžným společníkem, který jim pomáhá zahnat nudu, rozproudit krev, ale také zahnat strach a zahlušit smutek. Interaktivní zážitková beseda poukazuje na důsledky, které s sebou tento společník do života přináší, a to jak v oblasti tělesné, tak i duševní a sociální. V rámci programu si žáci ujasňují svůj postoj k alkoholu, trénují odmítací techniky, ale také se zamýšlí nad svými životními hodnotami.

 

22. Poruchy příjmu potravy

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program je zaměřen především na zdůraznění hodnoty a jedinečnosti každého člověka.   Poukazuje také na nejčastější formy poruch příjmu potravy, jejich projevy, varovné signály a důsledky této poruchy. Hlavním cílem není informovat o problému, ale ukázat na hlubší kořeny problému, které spočívají v oblasti identity a sebepřijetí, a nastínit možná řešení.

 

23. Přátelství a láska

Vhodné pro 8. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program podporuje pozitivní a zdravý přístup k mezilidským vztahům s cílem posílit a upevnit obecně uznávané hodnoty – kvalitní mezilidské vztahy, přátelství a lásku, povzbudit k jejich budování a ukázat je jako jeden ze základů smysluplného života. Zaměřuje se také na sexualitu jako přirozenou součást života, která má svůj vývoj a poukazuje na rozdíly ve vnímání u obou pohlaví.

 

24. Pět jazyků lásky

Vhodné pro 8. - 9. třídu

Beseda je určena všem, kteří chtějí prožívat ve svých vztazích skutečné naplnění a hluboké porozumění. Je zaměřena na pět základních jazyků lásky, jejichž znalost a pochopení jsou klíčové pro to, aby se vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým (kvalitní prevence patologických vztahů). Beseda není zaměřena pouze na vztah mezi dívkou a chlapcem, ale uvedené poznatky aplikuje do všech důležitých vztahů, které se v tomto období objevují v jejich životě (rodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci, učitelé).

25. Udělejme svět lepší (Komenský 2020) – dvě alternativy

​Vhodné pro 4. – 6. třídu a 7. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program, který na životě a díle J. A. Komenského poukazuje na to, jak se vyrovnávat s těžkostmi. Hlavním cílem programu je předat Komenského myšlenku, že každý člověk je zodpovědný za to, aby byl svět lepším místem. V programu žáci reflektují třídní klima a společně hledají způsoby, co mohou udělat proto, aby jim spolu ve třídě bylo lépe

 

26. Konečně jsme zase spolu!

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Vzhledem k tomu, že se i děti musí vypořádat s dopady pandemie Covid 19 na jejich životy, chceme tímto programem přispět k minimalizaci negativních dopadů jak na třídní kolektivy, tak i na zdravý vývoj jednotlivých žáků.

V rámci programu mají děti možnost sdílet se o svých pocitech a prožitcích, obavách a frustracích, zažít povzbuzení od svých spolužáků, posilovat vzájemné vztahy i vědomí vlastní hodnoty a sounáležitosti se třídou.

 

Pro závaznou objednávku použijte objednávkový formulář, který naleznete ZDE.

Vyplněný formulář spolu s navrženými termíny zašlete na adresu prevence@slezskadiakonie.cz. Ohledně dostupnosti požadovaných termínů, případně ohledně navržení nových termínů, vás budeme kontaktovat nejpozději do dvou pracovních dnů.

 
 

JAK BYSTE ZHODNOTILI NAŠI PŘEDNÁŠKU?

ZDE ZANECHTE VZKAZ:

LEKTOŘI

Šárka Klusová

Mgr. Šárka Klusová, 1977

Absolventka Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, obor učitelství 2.stupně ZŠ - matematika a křesťanská výchova. V minulých letech působila jako učitelka anglického jazyka na ZŠ a jako lektorka anglického jazyka v soukromé jazykové škole. V současné době pracuje ve Slezské diakonii jako lektor a  koordinátor projektu Primární prevence pro Třinecko, Těšínsko a Frýdecko. Má čtyři dospívající děti. Společně se svým manželem vede kurzy přípravy na manželství a přednáší na témata týkající se výchovy dětí. V rámci primární prevence se zaměřuje především na žáky základních škol. Jsou jí blízká především témata týkající se mezilidských vztahů a vnímání vlastní hodnoty. Ráda přednáší také o nástrahách a nebezpečích internetu.

Gabriela Gajdzica

Bc. Gabriela Gajdzica, 1991

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v oboru Anglický jazyk a literatura a Polský jazyk a literatura. Jako lektorka primární prevence ve Slezské diakonii se zaměřuje na programy ve školách s polským jazykem vyučovacím. Mimo práci se věnuje mladším školním dětem na nedělních besídkách při SCEAV Návsí a v létě se podílí na organizaci anglických táborů pro teenagery. Na programech primární prevence ji baví vidět, jak děti přemýšlí a co si myslí, protože děti jsou mnohem chytřejší, než si my dospělí občas dokážeme přiznat.

 
 

PROGRAM PODPORUJÍ :

kraj.jpg
logo třinec.jpg
LOGO.jpg